قبل از اینکه براى آمدن باران به درگاه خدا نماز بیاورى، بهتر است برنامه هواشناسى را نگاه کنى. (مارک تواین) Mark Twai

 

قبل از اینکه براى آمدن باران به درگاه خدا نماز بیاورى، بهتر است برنامه هواشناسى را نگاه کنى.

(مارک تواین) Mark Twai

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0