اکثر مردم ترجیح می دهند فرشتگانی سقوط کرده باشند تا شامپانزگانی تکامل یافته!  به همین سبب به مذهب , بیشتر از علم علاقمندند! 											    Bertrand Russell

 

اکثر مردم ترجیح می دهند فرشتگانی سقوط کرده باشند تا شامپانزگانی تکامل یافته! 

 

به همین سبب به مذهب , بیشتر از علم علاقمندند!    Bertrand Russell

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0