کتاب مقدس دارای هیچ گونه اشکال و اشتباهی نیست، و اگر شواهد به دست آمده، با کتاب مقدس مخالفت و آن را نقض می کنند، این شواهد است که باید دور انداخته شود، نه کتاب !												Richard Dawkins

 

 

کتاب مقدس دارای هیچ گونه اشکال و اشتباهی نیست، و اگر شواهد به دست آمده، با کتاب مقدس مخالفت و آن را نقض می کنند، این شواهد است که باید دور انداخته شود، نه کتاب ! Richard Dawkins

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0