مشکل اکثر کشورهای جهان سوم این است که شعور ملتشان از شعور دولتشان بیشتر است Karl Popper

کارل پوپر: بهشت جای دیگریست...

چرا کشورها مذهبی عقب افتاده و جهان سوم اند؟

 

مشکل اکثر کشورهای جهان سوم این است که شعور ملتشان از شعور دولتشان بیشتر است

 

Karl Popper

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0