آنکس که بهشت زندگی را برایت جهنم کرده ، مجبور است متقاعدت کند که: بهشت جای دیگریست...

 

آنکس که بهشت زندگی را برایت جهنم کرده ، مجبور است متقاعدت کند که: بهشت جای دیگریست...

 

Karl Popper

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0