کدام مذهب است که توانسته باشد پنج دقیقه از شرارت بشر بکاهد ؟ برعکس می بینیم که همیشه تعصب و خرافات و حماقت بشر را برای پیشبرد مقاصد خود دست آویز قرار داده و یک میانجی کشیش و آخوند لازم دارد !  صادق هدایت / توپ مروری / برگه 96

 

کدام مذهب است که توانسته باشد پنج دقیقه از شرارت بشر بکاهد ؟ برعکس می بینیم که همیشه تعصب و خرافات و حماقت بشر را برای پیشبرد مقاصد خود دست آویز قرار داده و یک میانجی کشیش و آخوند لازم دارد ! 

 

صادق هدایت / توپ مروری / برگه 96

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0