مذهب بهانه و افسار دست یک مشت گرگ است که با لباس میش درآمدند و جز تخم نفاق و کینه ثمر دیگری به بر نمی آورند.    صادق هدایت

 

صادق هدایت: مذهب بهانه و افسار است..

مذهب بهانه و افسار دست یک مشت گرگ است که با لباس میش درآمدند و جز تخم نفاق و کینه ثمر دیگری به بر نمی آورند.    صادق هدایت

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0