من مسلمان نیستم. نه مسیحی هستم ، نه زرتشتی ، نه بهایی یا بودایی. در واقع من به مذهب های سازمان یافته باوری ندارم. اما به حق انتخاب شما در باور داشتن به هر کدام از ادیان تا زمانی که آنرا به من تحمیل نکنید، احترام میگذارم. اگر دیدن یک زن بی حجاب شما را اذیت میکند به جای پافشاری در اینکه او خود را در چادر فرو کند تا متناسب با نگرش شما شود ، روی خود را برگردان. دین محصول جانبی ترس است . شاید یک شر در بخش بزرگی از تاریخ بشر اجتناب ناپذیر می بوده ولی چرا بیش از حد شر و بدی وجود داشته است؟ آیا کشتن مردم با نام خدا تعریف بسیار دقیقی از جنون نیست ؟                                                                                      صادق هدایت

 

   صادق هدایت: ادیان...

 

من مسلمان نیستم. نه مسیحی هستم ، نه زرتشتی ، نه بهایی یا بودایی. در واقع من به مذهب های سازمان یافته باوری ندارم. اما به حق انتخاب شما در باور داشتن به هر کدام از ادیان تا زمانی که آنرا به من تحمیل نکنید، احترام میگذارم. اگر دیدن یک زن بی حجاب شما را اذیت میکند به جای پافشاری در اینکه او خود را در چادر فرو کند تا متناسب با نگرش شما شود ، روی خود را برگردان. دین محصول جانبی ترس است . شاید یک شر در بخش بزرگی از تاریخ بشر اجتناب ناپذیر می بوده ولی چرا بیش از حد شر و بدی وجود داشته است؟ آیا کشتن مردم با نام خدا تعریف بسیار دقیقی از جنون نیست ؟     صادق هدایت

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0