تن های هرزه را سنگسار می کنند غافل از آنکه شهر پر از فاحشه های مغزی است و کسی نمی داند که مغزهای هرزه ویرانگرترند تا تن های هرزه.                                                                                             فروغ فرخزاد

 

 فروغ فرخزاد:تن های هرزه را سنگسار می کنند

تن های هرزه را سنگسار می کنند غافل از آنکه شهر پر از فاحشه های مغزی است و کسی نمی داند که مغزهای هرزه ویرانگرترند تا تن های هرزه.    فروغ فرخزاد

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0