مذهب چیست؟       مگر بجز چابیدن و آدم کشی است؟ همه قوانین آن فقط برای یک وجب جلوی آدم و یک وجب عقب آدم وضع شده. یا مسلمان شوید و از روی کتاب زبده النجاست عمل کنید و یا میکشیمتان و یا خراج باید بدهید؟ این تمام منطق اسلام است. یعنی شمشیر برنده و کاسه گدایی. صادق هدایت

 

      مذهب چیست؟

      مگر بجز چابیدن و آدم کشی است؟ همه قوانین آن فقط برای یک وجب جلوی آدم و یک وجب عقب آدم وضع شده. یا مسلمان شوید و از روی کتاب زبده النجاست عمل کنید و یا میکشیمتان و یا خراج باید بدهید؟ این تمام منطق اسلام است. یعنی شمشیر برنده و کاسه گدایی. صادق هدایت

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0