یک سیب افتاد و جهان از قانون جاذبه با خبر شد. میلیون ها جسد افتادند، ولی بشر معنی انسانتیت را درک نکرد... چارلی چاپلین

  

چارلی چاپلین: میلیون ها جسد افتادند

یک سیب افتاد و جهان از قانون جاذبه با خبر شد. میلیون ها جسد افتادند، ولی بشر معنی انسانتیت را درک نکرد... چارلی چاپلین

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0