از کسی که کتابخانه دارد و کتاب های زیادی می خواند نباید هراسید، از کسی باید ترسید که تنها یک کتاب دارد و آن را مقدس میپندارد ولی هرگز آن را نخوانده است...                                                     Friedrich Nietzsche

  

  فردریش نیچه:از چه کسی باید ترسید؟

    از کسی که کتابخانه دارد و کتاب های زیادی می خواند نباید هراسید، از کسی باید ترسید که تنها یک کتاب دارد و آن را مقدس میپندارد ولی هرگز آن را نخوانده است...      Friedrich Nietzsche  

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0