جان لنون:  تصور کن که بهشتی نیست 

 تصور کن که بهشتی نیست                           هیچ جهنمی زیر ما نیست 

بالای ما تنها آسمان باشد                              تصور کن که همهء مردم برای امروز زندگی کنند 

تصور کن که هیچ کشوری وجود ندارد            هیچ چیزی نیست که بخواهی برای آن بکشی یا کشته شوی 

تصور کن هیچ دینی هم نیست                       تصور کن که همهء مردم  در آرامش و صلح زندگی کنند 

تصور کن که هیچ تصرفاتی نباشد                  بدون نیاز به حرص ویا گرسنگی 

 

ممکن است بگویی آدم خیالبافی هستم اما من تنها نیستم آرزو دارم روزی شما هم به ما بپیوندی و جهان به یگانگی برسد.   John Lennon

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0