ما که عادت نداشتیم دخترانمان را زنده به گور کنیم . . . ما برای خودمان تمدن و ثروت و آزادی و آبادی داشتیم و فقر را فخر نمیدانستیم. همه اینها را از ما گرفتند و بجایش فقر، پریشانی، مرده پرستی ، گریه ، گدایی و آداب خلارفتن برایمان آوردند.          صادق هدایت

 

 

صادق هدایت: ما که عادت نداشتیم...

ما که عادت نداشتیم دخترانمان را زنده به گور کنیم . . .  ما برای خودمان تمدن و ثروت و آزادی و آبادی داشتیم و فقر را فخر نمیدانستیم. همه اینها را از ما گرفتند و بجایش فقر، پریشانی، مرده پرستی ، گریه ، گدایی و آداب خلارفتن برایمان آوردند.  صادق هدایت

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0