عوض شدن جامعه یعنی مرگ ما و امثال ما. پس وظیفه شما رواج قمه زدن, سینه زدن, بافورخونه, جن گیری, روضه خوانی, افتتاح تکیه و حسینیه, تشویق آخوند و چاقو کش ونطق و موعظه بر ضد کشف حجابه. باید همیشه این ملت را به قهقرا برگردانید و متوجه عادات و رسوم دو سه هزار ساله پیش کرد. سیاست اینطور اقتضا می کند.                                              صادق هدایت

 

صادق هدایت: عوض شدن جامعه یعنی مرگ ما...

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0