انسان آزاد آفریده شده است اما همیشه در زنجیری است که خود بافته است.  Jean-Jacques Rousseau

ژان ژاک روسو

انسان آزاد آفریده شده است اما همیشه در زنجیری است که خود بافته است. ه؟

 

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0