اینکه ما معابد خود را محترم و مقدس می‌دانیم و معابد دیگران را جاهلانه، تنها به این دلیل است که در معابد خود با احساس وارد می‌شویم و در معابد دیگران با عقل و خِرد.       دکتر هلاکویی

  دکتر هلاکویی

اینکه ما معابد خود را محترم و مقدس می‌دانیم و معابد دیگران را جاهلانه، تنها به این دلیل است که در معابد خود با احساس وارد می‌شویم و در معابد دیگران با عقل و خِرد.   

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0