دانشمندان یقین ندارند اما دلیل دارند،  دینداران دلیل ندارند اما یقین دارند! Ashley Montagu

 

اشلی مونتاگو

دانشمندان یقین ندارند اما دلیل دارند،  دینداران دلیل ندارند اما یقین دارند! Ashley Montagu

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0