بزرگترين دشمن دانش جهل نيست، بلکه توهمِ دانستن است.                                            استيون هاوکينگ

 

استيون هاوکينگ 

بزرگترين دشمن دانش جهل نيست، بلکه توهمِ دانستن است.  

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0