دلیل تمام اختلاف نظرها و دعواها...            دیدگاه انسان های بدبین با خوشبین...

اختلافات

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0