گناه یکی از قدیمی‌ترین ترفندها برای سلطه بر مردم است. آن‌ها در تو احساس گناه ایجاد می‌کنند و ایده‌هایی غیر منطقی به خوردت می‌دهند، که قادر به محقق ساختن آن‌ها نیستی. سپس گناه به‌ وجود می‌آید و تو به دام افتاده‌ای... Osho

اوشو

گناه یکی از قدیمی‌ترین ترفندها برای سلطه بر مردم است. آن‌ها در تو احساس گناه ایجاد می‌کنند و ایده‌هایی غیر منطقی به خوردت می‌دهند، که قادر به محقق ساختن آن‌ها نیستی. سپس گناه به‌ وجود می‌آید و تو به دام افتاده‌ای... Osho

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0