آیا می دانید سرعت پردازش ضمیر ناخودآگاه و ضمیر آگاه ، چقدر می باشد؟              ضمیر ناخودآگاه می تواند 11 میلیون قطعه را در 1 ثانیه پردازش نماید و جالب آن است که ضمیر هوشیار فقط می تواند 42 قطعه در ثانیه را پردازش کند. بنابراین باید اهداف خود را  در ضمیر ناخودآگاهتان قرار دهید تا با سرعت 11 میلیون برثانیه پردازش شود .  این امر فقط با تکرار کلام امکان پذیر است. چیزی را که می خواهید باید همیشه با جمله ای مثبت در ذهن خود تکرار کنید تا زمانی که در ضمیر ناخودآگاه شما نقش ببندد  و به آن دست پیدا کنید.

 

 آیا می دانید سرعت پردازش ضمیر ناخودآگاه و ضمیر آگاه ، چقدر می باشد؟    

 ضمیر ناخودآگاه می تواند 11 میلیون قطعه را در 1 ثانیه پردازش نماید و جالب آن است که ضمیر هوشیار فقط می تواند 42 قطعه در ثانیه را پردازش کند. بنابراین باید اهداف خود را  در ضمیر ناخودآگاهتان قرار دهید تا با سرعت 11 میلیون برثانیه پردازش شود .  این امر فقط با تکرار کلام امکان پذیر است. چیزی را که می خواهید باید همیشه با جمله ای مثبت در ذهن خود تکرار کنید تا زمانی که در ضمیر ناخودآگاه شما نقش ببندد  و به آن دست پیدا کنید.

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0