نظم، مهمترین الگو ی رفتاری برای رسیدن به ثروت و موفقیت است. تمام کائنات بر پایه نظم، ساخته شده . افرادی که الگوی رفتاری نظم را نداشته باشند ، در جهت مخالف رودخانه (کائنات) شنا می کنند.         از تمیز نگاه داشتن میز کار خود شروع کرده و هر روز این الگوی رفتاری  را در تمامی جهات ، در خودتان تقویت کنید...

 

الگوی نظم

      نظم، مهمترین الگو ی رفتاری برای رسیدن به ثروت و موفقیت است. تمام کائنات بر پایه نظم، ساخته شده . افرادی که الگوی رفتاری نظم را نداشته باشند ، در جهت مخالف رودخانه (کائنات) شنا می کنند.  

      از تمیز نگاه داشتن میز کار خود شروع کرده و هر روز این الگوی رفتاری  را در تمامی جهات ، در خودتان تقویت کنید...

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0