احساس شما نسبت به ثروتمندان چیست؟               باراها شنیده اید و شاید گفته اید: که معلوم نیست پول چند نفر را خورده و یا سر چند نفر را کلاه گذاشته  است و از این حرف ها...   اگر نسبت به ثروتمندان احساس خوبی نداشته باشید، ضمیر ناخوداگاه شما همواره تلاش می کند که فقیر باقی بمانید.

احساس شما نسبت به ثروتمندان چیست؟

   احساس شما نسبت به ثروتمندان چیست؟  

      باراها شنیده اید و شاید گفته اید: که معلوم نیست پول چند نفر را خورده و یا سر چند نفر را کلاه گذاشته  است و از این حرف ها...   اگر نسبت به ثروتمندان احساس خوبی نداشته باشید، ضمیر ناخوداگاه شما همواره تلاش می کند که فقیر باقی بمانید.

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0