موجوداتی در جهان 2 بعدی، زندگی می کردند. یک روز خطی را اطراف یکی از آنها کشیدم و آن موجود زندانی شد چونکه بالا و پایین در آن جهان مفهومی نداشت. آن موجودات نمی توانستند من را در فضای اطراف خود ببیند چون، مفهومی به اسم فضا برای آن ها بی معنی بود. بعضی وقت ها، مانعی را سر راه زندگیشان قرار می دادم ویا برمیداشتم ولی آن ها نمیتوانستند دلیلی برای این اتفاق ها پیدا کنند، در نتیجه هر روز در خرافاتهای بیشتری فرو میرفتند.        ما انسان ها در جهانی 3 بعدی زندگی می کنیم ولی غافل از اینکه بعد چهارمی هم وجود دارد. ضمیر ناخودآگاه ما در بعد چهارم میتواند موانعی را در مسیر زندگیمان ایجاد کند و یا مانعی را از سر راه بردارد تا آنچه را که می خواهیم بدست آوریم.      هر تصویری که شما در ذهن خود تجسم می کنید چه منفی و چه مثبت ، در بعد چهارم شروع به شکل گیری کرده و بعد از اتمامش، اثرش را همانند آن موجودات می بینید.

 جهان 2 یعدی     

     موجوداتی در جهان 2 بعدی، زندگی می کردند. یک روز خطی را اطراف یکی از آنها کشیدم و آن موجود زندانی شد چونکه  بالا و پایین در آن جهان مفهومی نداشت. آن موجودات نمی توانستند من را در فضای اطراف خود ببیند چون، مفهومی به اسم فضا برای آن ها بی معنی بود.  بعضی وقت ها، مانعی را سر راه زندگیشان قرار می دادم ویا برمیداشتم ولی آن ها نمیتوانستند دلیلی برای این اتفاق ها پیدا کنند، در نتیجه  هر روز در خرافاتهای بیشتری فرو میرفتند.

    ما انسان ها در جهانی 3 بعدی زندگی می کنیم ولی غافل از اینکه بعد چهارمی هم وجود دارد. ضمیر ناخودآگاه ما در بعد چهارم میتواند موانعی را در مسیر زندگیمان ایجاد کند و یا مانعی را از سر راه بردارد تا آنچه را که می خواهیم  بدست آوریم.          

     هر تصویری که شما در ذهن خود تجسم می کنید چه منفی و چه مثبت ، در بعد چهارم شروع به شکل گیری کرده و بعد از اتمامش، اثرش را همانند آن موجودات می بینید.

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0