ای تویی که فقر را نشانه معنویت و رستگاری در آخرت می دانی، بدان که بعد از مرگت خداوند از تو خواهد پرسید: با این همه نعماتی که به زمین فرستاده ام، تو چگونه فقیر زیستی؟  و همیشه گفتی: خواست خدا بوده! راضیم به رضای خدا؟  سخت ترین عذاب ها در انتظار توست.

آیا شما فقر را نشانه ای از معنویت می دانید و یا ثروت را نشانه ای از کلاه برداری؟

 فقر    

   ای تویی که فقر را نشانه معنویت و رستگاری در آخرت می دانی، بدان که بعد از مرگت خداوند از تو خواهد پرسید: با این همه نعماتی که به زمین فرستاده ام، تو چگونه فقیر زیستی؟  و همیشه گفتی: خواست خدا بوده! راضیم به رضای خدا؟  سخت ترین عذاب ها در انتظار توست.

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0