پیوند سر تا دو سال دیگر انجام پذیر است.     در این جراحی سر فردی که دچار مرگ مغزی شده اما بدنش سالم است با سر فردی دیگر که دچار ضایعه نخاعی دارد، جابجا می شود. اگر شما به وجود روح اعتقاد دارید به این سوال جواب دهید. هر دوی این انسان ها زنده هستند، یعنی هنوز روح بدنشان را ترک نکرده است. بعد از پیوند سر، چه اتقاقی برای ارواح خواهد افتاد؟ آیا 2 روح در یک جسم زندگی خواهند کرد؟      اگر موجودی به اسم روح وجود داشت، هیچ وقت دانشمندان نمی توانستند این پیوند را انجام دهند. جواب شما چیست؟

 

پیوند سر تا دو سال دیگر انجام پذیر است.

    در این جراحی سر فردی که دچار مرگ مغزی شده اما بدنش سالم است با سر فردی دیگر که دچار ضایعه نخاعی دارد، جابجا می شود. اگر شما به وجود روح اعتقاد دارید به این سوال جواب دهید. هر دوی این انسان ها زنده هستند، یعنی هنوز روح بدنشان را ترک نکرده است. بعد از پیوند سر، چه اتقاقی برای ارواح خواهد افتاد؟ آیا 2 روح در یک جسم زندگی خواهند کرد؟ 

    اگر موجودی به اسم روح وجود داشت، هیچ وقت دانشمندان نمی توانستند این پیوند را انجام دهند. جواب شما چیست؟

منبع: http://www.bbc.com/persian/science/2015/02/150226_me_human_head_transplant

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0