دلیل علمی خواب دیدن:      اکثر مردم دلیل خواب دیدن را جدا شدن روح از بدن می داند و همین موضوع را در اثبات موجودیت روح به کار می برند.       در هنگام خواب مغز ما تمامي اطلاعات روزانه شامل اطلاعات تصويري، شنيداري و غيره را دسته بندي مي کند. بعضي اطلاعات را به حافظه هاي ميان مدت يا دراز مدت مي برد. البته بيشترين اطلاعات ذهن ما تصاوير هستند، چون حس بينايي بيشترين اطلاعات را به مغز مخابره مي کند. در نتيجه همه آدم ها هر شب در این فرایند، خواب مي بينند.

آیا شما خواب را دلیلی بر اثبات روح می دانستید؟

دلیل علمی خواب دیدن:            

اکثر مردم دلیل خواب دیدن را جدا شدن روح از بدن می داند و همین موضوع را در اثبات موجودیت روح به کار می برند.    

در هنگام خواب مغز ما تمامي اطلاعات روزانه شامل اطلاعات تصويري، شنيداري و غيره را دسته بندي مي کند. بعضي اطلاعات را به حافظه هاي ميان مدت يا دراز مدت مي برد.  البته بيشترين اطلاعات ذهن ما تصاوير هستند، چون حس بينايي بيشترين اطلاعات را به مغز مخابره مي کند. در نتيجه همه آدم ها هر شب در این فرایند، خواب مي بينند.

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0