آیا روح وجود دارد؟       همانطور که می دانید مقالات زیادی در اینترنت به چاپ رسیده است که گویای انجام شبیه سازی انسان می باشد. شبیه سازی انسان یعنی: علم پزشکی می تواند تنها از یک DNA بدن شما، انسان کامل دیگری شبیه به خودتان را خلق کند.  روح انسان شبیه سازی شده از کجا آمده است؟       در نتیجه علم پزشکی به صورت غیر مستقیم ثابت میکند که هیچ روحی در بدن وجود ندارد و زندگی انسان بعد از مرگ ادامه نخواهد داشد.

 آیا روح وجود دارد؟

  همانطور که می دانید مقالات زیادی در اینترنت به چاپ رسیده است که گویای انجام شبیه سازی انسان می باشد. شبیه سازی انسان یعنی: علم پزشکی می تواند تنها از یک  DNA بدن شما، انسان کامل دیگری شبیه به خودتان را خلق کند.   روح انسان شبیه سازی شده از کجا آمده است؟           در نتیجه علم پزشکی به صورت غیر مستقیم ثابت میکند که هیچ روحی در بدن وجود ندارد و زندگی انسان بعد از مرگ ادامه نخواهد داشد.

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0