بعضی از انسان ها که بعد از مرگ دوباره زنده شده‌اند،  از رویاهایی صحبت می‌کنند که بعد از مرگشان دیده‌اند و همین دلیل را برای اثبات موجودیت روح در نظر می‌گیرند. دلیل علمی‌ای برای این موضوع به تازگی کشف شده است:              مغز انسان بعد از مرگ به مدت 30 ثانیه زنده است ،به همین دلیل آن ها بعد از زنده شدن، رویاهایی را به خاطر میاورند.

 منبع http://www.bbc.co.uk/persian/science/2013/08/130813_me_near_death_experience_rats.shtml

 زنده شدن بعد از مرگ

بعضی از انسان ها که بعد از مرگ دوباره زنده شده‌اند،  از رویاهایی صحبت می‌کنند که بعد از مرگشان دیده‌اند و همین دلیل را برای اثبات موجودیت روح در نظر می‌گیرند. دلیل علمی‌ای برای این موضوع به تازگی کشف شده است: مغز انسان بعد از مرگ به مدت 30 ثانیه زنده است ،به همین دلیل آن ها بعد از زنده شدن، رویاهایی را به خاطر میاورند.

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0