دلیل علمی دیگر که روح وجود ندارد:  پژوهشگران ژاپنی توانسته‌اند با استفاده از تنها یک قطره خون، یک موش را شبیه‌سازی کنند.

http://www.bbc.co.uk/persian/science/2013/06/130627_mgh_mouse_blood_clone.shtml

نظر شما در این مورد چیست؟ روح موش شبیه سازی شده از کجا آمده است؟

 از یک قطره خون یک موش شبیه سازی شد

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0