در اینجا اثبات میکنیم که روح وجود ندارد:       مهمترین عضو بدن مغز می باشد که تمام خاطرات ما یعنی هویت ما در آن ذخیره شده است . همانطور که می دانید بعد از مرگ مغزی، حیاط ادامه دارد و روح بدن را ترک نمی کند در نتیجه اثبات می شود که روح با مغز انسان در ارتباط نیست. دانشمندان اعلام کرده اند که به زودی می توانند: مغز انسان را به بدن فردی که دچار مرگ مغزی شده است ، پیوند بزنند. حال تصور کنید که بدن شما از کار افتاده است و مغز شما را به بدن فرد دیگری پیوند زده اند.        بعد از پیوند مغز ، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ سوال مهم این است که روح بدن شما کجا رفته است؟ آیا روح بدن قبلی شما هم جابه جا می شود و به بدن جدید می رود؟  جواب : خیر. چون در بالا اثبات شده که روح شما با مغز در ارتباط نیست و جابه جا نمی شود بدن قبلی شما نابود شده است اما شما بعد از پیوند مغز هنوز زنده هستید.       بیایید ترس از تاریکی را کنار بگذاریم و در واقعیت زندگی کنیم تا زندگی زیباتر شود.

اگر این موضوع را قبول ندارید ، بگویید که که بعد از پیوند مغز روح چه میشود؟

 

 در اینجا اثبات میکنیم که روح وجود ندارد:

  مهمترین عضو بدن مغز می باشد که تمام خاطرات ما یعنی هویت ما در آن ذخیره شده است. همانطور که می دانید بعد از مرگ مغزی، حیاط ادامه دارد و روح بدن را ترک نمی کند در نتیجه اثبات می شود که روح با مغز انسان در ارتباط نیست. دانشمندان اعلام کرده اند که به زودی  می توانند: مغز انسان را به بدن فردی که دچار مرگ مغزی شده است، پیوند بزنند. حال تصور کنید که بدن شما از کار افتاده است و مغز شما را به بدن فرد دیگری پیوند زده اند.  

بعد از پیوند مغز ، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ سوال مهم این است که روح بدن شما کجا رفته است؟ آیا روح بدن قبلی شما هم جابه جا می شود و به بدن جدید می رود؟ جواب : خیر. چون در بالا اثبات شده که روح شما با مغز در ارتباط نیست و جابه جا نمی شود بدن قبلی شما نابود شده است اما شما بعد از پیوند مغز هنوز زنده هستید. 

بیایید ترس از تاریکی را کنار بگذاریم و در واقعیت زندگی کنیم تا زندگی زیباتر شود.

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0