مکان روح در مغز مشخص شد     با کشف قسمت‌هایی از مغز که مسئول احساس معنویت و تعالی است،‌ مرز بین مغز جسمانی و روح بشر از بین رفت. در طول تاریخ علم‌گراها عملکردهای انسان را به مغز نسبت می‌دادند و معنویت‌گراها وجود روحی جدا از جسم را مسلم می‌دانستند. برای اولین بار در مطالعات جدید در ایتالیا نشان داده شد که حتی مسئول احساس تعالی و معنویت هم،‌ قسمت‌های خاصی از مغز است نه روح .مطالعات قبلی نشان داده بودند که قسمت‌های گسترده‌ای از مناطق لوب‌های پیشانی و آهیانه‌ای مغز با اعتقادات مذهبی مرتبطند. اما معنویت و احساس تعالی دقیقا به همان مناطق مربوط نیست. در گذشته هم عصب‌شناسان دیده بودند که برخی بیماران بعد از آسیب مغزی دچار تغییر در احساس معنویت می‌شوند اما همیشه از آن فاصله گرفته بودند و به آن نپرداخته بودند.                  “چرا باید به وجود روح اعتقاد داشته باشیم؟”

   مکان روح در مغز مشخص شد

         با کشف قسمت‌هایی از مغز که مسئول احساس معنویت و تعالی است،‌ مرز بین مغز جسمانی و روح بشر از بین رفت. در طول تاریخ علم‌گراها عملکردهای انسان را به مغز نسبت میدادند و معنویت‌گراها وجود روحی جدا از جسم را مسلم می‌دانستند. برای اولین بار در مطالعات جدید در ایتالیا نشان داده شد که حتی مسئول احساس تعالی و معنویت هم،‌ قسمت‌های خاصی از مغز است نه روح. مطالعات قبلی نشان داده بودند که قسمت‌های گسترده‌ای از مناطق لوب‌های پیشانی و آهیانه‌ای مغز با اعتقادات مذهبی مرتبطند. اما معنویت و احساس تعالی دقیقا به همان مناطق مربوط نیست. در گذشته هم عصب‌شناسان دیده بودند که برخی بیماران بعد از آسیب مغزی دچار تغییر در احساس معنویت می‌شوند اما همیشه از آن فاصله گرفته بودند و به آن نپرداخته بودند.

    “چرا باید به وجود روح اعتقاد داشته باشیم؟”

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0