استیون هاوکینگ یکی از بزرگترین دانشمندان عصر معاصر ، می گوید: این کائنات را چه کسی خلق کرده است؟ و شما جواب می دهید: خدا. و دوباره میپرسد خدا از چه چیزی به وجود آمده است؟ و شما جواب می دهید: از هیچی. استیون می گوید: اگر شما باوردارید که چیزی می تواند از هیچ چی به وجود آمده باشد، پس چرا فکر نمی کنید که امکان دارد این جهان هم، از هیچ چیز به وجود آمده باشد؟    نظریه انشتین این بود که هیچ گاه انرژی از بین نمیرود و فقط از حالتی به حالت دیگر تبدیل می شود ولی استیون می گوید سیاه چاله ها مکانی هستند که انرژی به هیچی تبدیل می شود، بنابراین این جهان هم می تواند از هیچی به وجود آماده باشد. دانشمندان دیگر در این باورند که دلیلی باعث به وجود آمدن انفجار بزرگ شده است و آن دلیل را خدا می نامند.                                            Stephen Hawking           استیون هاوکینگ: روح وجود ندارد           استيون هاوکينگ: بزرگترین دشمن...          خدا از دیدگاه علم          احمد شاملو

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0