عقل اولین و بزرگترین نعمتی است که خدا در اختیار انسان ها قرار داده. چرا باید کتابهای دینی را جایگزین عقل خود کنیم؟        چرا وقتی که همه انسان ها، یک خدای واحد را می پرستند، بر سر ادیانشان می جنگند و همدیگر را نابود می کنند؟        خدا پرستی را جایگزین دین پرستی کنید...

    عقل گرایی     

  عقل  اولین و بزرگترین نعمتی است که خدا در اختیار انسان ها قرار داده. چرا باید کتابهای دینی را جایگزین عقل خود کنیم؟  

  چرا وقتی که همه انسان ها، یک خدای واحد را می پرستند، بر سر ادیانشان می جنگند و همدیگر را نابود می کنند؟            

  خدا پرستی را جایگزین دین پرستی کنید...

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0