آیا فکر می کنید همه انسان ها از آدم و حوا بوجود آمده اند؟

 دم و حوا 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0