سوالی که شیطان پرسید: لطفا جوابش را بدید..  	گیریم شماها راست می گید: که من آدم و حوا را گول زدم. جواب من را بدید : چه کسی من را گول زد که من آنها را گول زدم؟ چه کسی من را وسوسه کرد که من به حرف خدا، گوش ندم؟

سوالی که شیطان پرسید: لطفا جوابش را بدید.. 

گیریم شماها راست می گید: که من آدم و حوا را گول زدم. جواب من را بدید : چه کسی من را گول زد که من آنها را گول زدم؟ چه کسی من را وسوسه کرد که من به حرف خدا، گوش ندم؟

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0