زندگی از دیدگاه یک پشه...  خدایا شکرت که من را اشرف مخلولات خلق کردی و همه انسان ها و حیوانات را برای من آفریده ای تا من از خونشان سیراب شوم...

 

زندگی از دیدگاه یک پشه... 

خدایا شکرت که من را اشرف مخلولات خلق کردی و همه انسان ها و حیوانات را برای من آفریده ای تا من از خونشان سیراب شوم...

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0