اثبات وجود پری دریایی...  	من ایمان دارم که پری درایی وجود دارد. شما اثبات کنید که وجود ندارد. اگر نتوانی اثبات کنی، یعنی من حقیقت را می گویم...  	این شیوه اثبات وجود روح و جهان آخرت است. می گویند: شما ثابت کنید که روح و جهان آخرت وجود ندارد!!!      اگر شما به چیزی اعتقاد دارید، این وظیفه شماست که آن را اثباتش کنید...

اثبات وجود پری دریایی... 

من ایمان دارم که پری درایی وجود دارد. شما اثبات کنید که وجود ندارد. اگر نتوانی اثبات کنی، یعنی من حقیقت را می گویم... 

این شیوه اثبات وجود روح و جهان آخرت است. می گویند: شما ثابت کنید که روح و جهان آخرت وجود ندارد!!! 

    اگر شما به چیزی اعتقاد دارید، این وظیفه شماست که آن را اثباتش کنید...

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0