پروفسور داوکینز: اخلاقیات مطلق یک فرد مذهبی چیست؟  	سنگسار، کشتن برای ترک دین و ... . این ها نمونه هایی از اخلاقیات بر پایه دین است. من هیچ وقت اخلاقیات مطلق را نخواهم پذیرفت. من اخلاقیاتی را قبول دارم که اندیشه، استدلال و بحث شده باشند. یعنی از ذهن هوشمند به وجود آمده باشد. امروز ما برده داری نداریم، به برابری زن و مرد معتقدیم، باید با حیوانات مهربان باشیم و... اینها همه جدید هستند و از ادیان نیامده اند. شما می روید در بایبل و یا قرآن یک جمله مثبت پیدا میکنید و بعدش می گویید: این دین است و تمام قطعات وحشتناک این کتاب ها را کنار میگذارید....!

 

پروفسور داوکینز: اخلاقیات مطلق یک فرد مذهبی چیست؟ 

سنگسار، کشتن برای ترک دین و ... . این ها نمونه هایی از اخلاقیات بر پایه دین است. من هیچ وقت اخلاقیات مطلق را نخواهم پذیرفت. من اخلاقیاتی را قبول دارم که اندیشه، استدلال و بحث شده باشند. یعنی از ذهن هوشمند به وجود آمده باشد. امروز ما برده داری نداریم، به برابری زن و مرد معتقدیم، باید با حیوانات مهربان باشیم و... اینها همه جدید هستند و از ادیان نیامده اند. شما می روید در بایبل و یا قرآن یک جمله مثبت پیدا میکنید و بعدش می گویید: این دین است و تمام قطعات وحشتناک این کتاب ها را کنار میگذارید....!

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0