سالی 25 پیامبر جدید...  	خداوند 124,000 هزار پیامبر طی 5هزار سال به زمین فرستاد تا انسان ها هدایت شوند.  25 = 5000 / 124000 	یعنی خداوند تقریبا سالی 25 پیامبر فرستاده بوده است! چرا از زمانی که علم پیشرفت کرد، خدا دیگر پیامبری به زمین نفرستاده است؟ جالبه که  بدانید سالانه انسن های زیادی در سراسر دنیا ادعا می کنند که پیامبر هستند و اکثر آنها به دلیل دیوانگی در تیمارستانها بستری می شوند. پاسخ شما به این سوال چیست؟

 

سالی 25 پیامبر جدید... 

خداوند 124,000 هزار پیامبر طی 5هزار سال به زمین فرستاد تا انسان ها هدایت شوند. 

25 = 5000 / 124000

یعنی خداوند تقریبا سالی 25 پیامبر فرستاده بوده است! چرا از زمانی که علم پیشرفت کرد، خدا دیگر پیامبری به زمین نفرستاده است؟ جالبه که  بدانید سالانه انسن های زیادی در سراسر دنیا ادعا می کنند که پیامبر هستند و اکثر آنها به دلیل دیوانگی در تیمارستانها بستری می شوند. پاسخ شما به این سوال چیست؟

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0