انسان هایی که باور دارند شخصی در شکم نهنگ زندگی می کرده، می توانند دست به هر کاری بزنند، چون آن ها از عقل و منطق خود استفاده نمی کنند.

   چرا یک نفر بمب به خودش می بنده و صدها نفر را می کشه؟

   انسان هایی که باور دارند شخصی در شکم نهنگ زندگی می کرده، می توانند دست به هر کاری بزنند، چون آن ها از عقل و منطق خود استفاده نمی کنند.

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0