معجزه چیست؟    معجزه یعنی کاری کنی که 2 میلیارد نفر به چیزهایی که وجود ندارد و خرافات است باور کنند و حتی دیگران را به خاطرش بکشند.  تعریف دوم: معجزه چيزي است كه اول بايد عقل و مغز خودت را دور بیندازی تا درکش کنی. پدر و مادر ها در کودکیتان این کار را برای شما انجام داده اند. برای همین شما باور دارید انسانی در شکم نهنگ زندگی می کرده. تعریف شما چیست؟

 

    معجزه چیست؟

   معجزه یعنی کاری کنی که 2 میلیارد نفر به چیزهایی که وجود ندارد و خرافات است باور کنند و حتی دیگران را به خاطرش بکشند.

 تعریف دوم: معجزه چيزي است كه اول بايد عقل و مغز خودت را دور بیندازی تا درکش کنی. پدر و مادر ها در کودکیتان این کار را برای شما انجام داده اند. برای همین شما باور دارید انسانی در شکم نهنگ زندگی می کرده. تعریف شما چیست؟

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0