آیا داستان حضرت ابراهیم برای قربانی کردن پسرش واقعیت دارد؟ 	این داستان  از همه داستان های زندگیم تخیلی تراست . این چه خدایی هست که با ریختن خون حیوانات بی گناه خوشحال میشود!؟ خدا، ابراهیم را امتحان کرد که ببیند: آیا ابراهیم پسرش را قربانی می کند یا خیر!؟ خدایی که از همه چیز آگاه است، پس چرا باید بایستد و ببیند که ابراهیم چه کار خواهد کرد!؟ خدایی که به همه چیز آگاه است، چرا باید بنده های خودش را امتحان کند. این یعنی : خدا شک و تردید داشته است که آیا ابراهیم به فرمانش گوش می دهد یا خیر.

 

آیا داستان حضرت ابراهیم برای قربانی کردن پسرش واقعیت دارد؟

 

این داستان  از همه داستان های زندگیم تخیلی تراست . این چه خدایی هست که با ریختن خون حیوانات بی گناه خوشحال میشود!؟ خدا، ابراهیم را امتحان کرد که ببیند: آیا ابراهیم پسرش را قربانی می کند یا خیر!؟ خدایی که از همه چیز آگاه است، پس چرا باید بایستد و ببیند که ابراهیم چه کار خواهد کرد!؟ خدایی که به همه چیز آگاه است، چرا باید بنده های خودش را امتحان کند. این یعنی : خدا شک و تردید داشته است که آیا ابراهیم به فرمانش گوش می دهد یا خیر.

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0