فرد مذهبی کیست؟ 	فرد مذهبی کسی است که می گوید: دلیل وجود انسان ها در کره زمین خوردن یک سیب توسط آدم و حوا است. کسی است که ایمان دارد شخصی کشتی ای ساخته و همه موجودات زنده را در آن جا داده. ایمان دارد که فردی، دریا را با عصای خود شکافته و شخصی ماه را از وسط به دو قسمت تقسیم کرده . ایمان دارد که انسانی در دل نهنگ زندگی می کرده و فردی آتش را به گلستان تبدیل کرده و یا انسانی با مورچه ها و حیوانات صحبت می کرده و ... 	جالب اینکه اگر شما به این مطالب ایمان نداشته باشید ، باید کشته شوید!؟ آیا شما یک انسان مذهبی هستید؟

 

فرد مذهبی کیست؟

فرد مذهبی کسی است که می گوید: دلیل وجود انسان ها در کره زمین خوردن یک سیب توسط آدم و حوا است. کسی است که ایمان دارد شخصی کشتی ای ساخته و همه موجودات زنده را در آن جا داده. ایمان دارد که فردی، دریا را با عصای خود شکافته و شخصی ماه را از وسط به دو قسمت تقسیم کرده . ایمان دارد که انسانی در دل نهنگ زندگی می کرده و فردی آتش را به گلستان تبدیل کرده و یا انسانی با مورچه ها و حیوانات صحبت می کرده و ...

 

جالب اینکه اگر شما به این مطالب ایمان نداشته باشید ، باید کشته شوید!؟ آیا شما یک انسان مذهبی هستید؟

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0