ادیان و تاریکی 	دین تنها یک سازه قدیمی است که انسان های اولیه برای درک و توضیح دنیای اطراف خود، آن را ساختند. ما اجدادمان را به خاطر ساخت ادیان سرزنش نمی کنیم چون در تاریکی زندگی می کرده اند ولی امروز تاریکی ای وجود ندارد، علم یک چراغ روشن در دنیای ماست و راه ما را روشن می کند. زمان آن رسیده که دیگر به خودمان تلقین نکنیم که جهان فقط به خاطر ما ساخته شده است. آیا زمان آن نرسیده که اعتقادات ما با اکتشافات علمی همخوانی داشته باشد؟

        ادیان و تاریکی

دین تنها یک سازه قدیمی است که انسان های اولیه برای درک و توضیح دنیای اطراف خود، آن را ساختند. ما اجدادمان را به خاطر ساخت ادیان سرزنش نمی کنیم چون در تاریکی زندگی می کرده اند ولی امروز تاریکی ای وجود ندارد، علم یک چراغ روشن در دنیای ماست و راه ما را روشن می کند. زمان آن رسیده که دیگر به خودمان تلقین نکنیم که جهان فقط به خاطر ما ساخته شده است. آیا زمان آن نرسیده که اعتقادات ما با اکتشافات علمی همخوانی داشته باشد؟

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0