چگونه ما یک انسان مذهبی شده ایم؟ 	دوست معتقد من آیا دینی که الان بهش ایمان داری، از پدر  و مادرت بهت رسیده؟ و آن ها هم از پدر و مادرشون به ارث برده اند؟ آیا این همون دینی است که در بدو تولد با آن آشنا شده ای؟ می دانی اکثر دینداران در نهایت به همان چیزی باور خواهند داشت که پدر و مادرشان ،آموزش داده اند؟ تا به حال فکر کردی که بر روی کره زمین ده ها دین با هزاران شاخه مختلف وجود دارد که هر کدوم ادعا می کنند دینشان تنها حقیقت روی زمین است!؟ آیا می دانی آن ها هم کتاب مذهبی عاری از خطا و اشتباه می خوانند بدون اینکه بشود ایرادی ازشان گرفت؟ و جالب اینکه هیچ کدام از این ادیان در دستورات با هم سازگار نیستند و در اکثر موارد با هم در تضادند؟

 

    چگونه ما یک انسان مذهبی شده ایم؟

دوست معتقد من آیا دینی که الان بهش ایمان داری، از پدر  و مادرت بهت رسیده؟ و آن ها هم از پدر و مادرشون به ارث برده اند؟ آیا این همون دینی است که در بدو تولد با آن آشنا شده ای؟ می دانی اکثر دینداران در نهایت به همان چیزی باور خواهند داشت که پدر و مادرشان ،آموزش داده اند؟ تا به حال فکر کردی که بر روی کره زمین ده ها دین با هزاران شاخه مختلف وجود دارد که هر کدوم ادعا می کنند دینشان تنها حقیقت روی زمین است!؟ آیا می دانی آن ها هم کتاب مذهبی عاری از خطا و اشتباه می خوانند بدون اینکه بشود ایرادی ازشان گرفت؟ و جالب اینکه هیچ کدام از این ادیان در دستورات با هم سازگار نیستند و در اکثر موارد با هم در تضادند؟

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0