دین و جغرافی 	دوست معتقد من تا حالا شده کمی فکر کنی که چرا به دینی که الان داری معتقدی؟ تا حالا فکر کردی که چرا این دین را انتخاب کردی؟ دین تنها یک تصادف جغرافیایست. اگر شما در کشور دیگری متولد شده بودی، الان این دینی را که حق می دانی را خرافات می دانستی.

 

دین و جغرافی

دوست معتقد من تا حالا شده کمی فکر کنی که چرا به دینی که الان داری معتقدی؟ تا حالا فکر کردی که چرا این دین را انتخاب کردی؟ دین تنها یک تصادف جغرافیایست. اگر شما در کشور دیگری متولد شده بودی، الان این دینی را که حق می دانی را خرافات می دانستی. 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0