انسانیت ربطی به ادیان ندارد 	اکثر مردم فکر می کنند که انسانیت و اخلاق با پیدایش ادیان به وجود آمده و اگر ادیان نبودند، انسانیت هم جایی نداشت! در زمان های قدیم قبل از به وجود آمدن هر دینی ، انسان ها زندگی گروهی را یاد گرفتند  و برای اینکه در گروه هرج و مرج نشود، قوانینی را  مشخص کردند. انسان ها به وسیله عقل خود خوب را از بد تشخیص دادند تا بتوانند در کنار هم زندگی بهتری داشته باشند. در نتیجه پیدایش انسانیت و نیکی هیچ ربطی به ادیان نداشته و انسان ها تنها با عقل خود می توانند به انسانیت برسند. فرق پیامبران با انسان های دیگر این بود که آن ها از سادگی مردم استفاده کردند و قوانینی را به وجود آوردند و آن قوانین را وحی و کلام خدا نامیدند. دیدگاه شما چیست؟

 

انسانیت ربطی به ادیان ندارد

 اکثر مردم فکر می کنند که انسانیت و اخلاق با پیدایش ادیان به وجود آمده و اگر ادیان نبودند، انسانیت هم جایی نداشت! در زمان های قدیم قبل از به وجود آمدن هر دینی ، انسان ها زندگی گروهی را یاد گرفتند  و برای اینکه در گروه هرج و مرج نشود، قوانینی را  مشخص کردند. انسان ها به وسیله عقل خود خوب را از بد تشخیص دادند تا بتوانند در کنار هم زندگی بهتری داشته باشند. در نتیجه پیدایش انسانیت و نیکی هیچ ربطی به ادیان نداشته و انسان ها تنها با عقل خود می توانند به انسانیت برسند. فرق پیامبران با انسان های دیگر این بود که آن ها از سادگی مردم استفاده کردند و قوانینی را به وجود آوردند و آن قوانین را وحی و کلام خدا نامیدند. دیدگاه شما چیست؟

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0