و شاید وحی از طرف شیطان باشد نه خدا          هر چقدر که بیشتر  کتاب های تورات ، انجیل و قرآن را می خوانم تنها به یک نتیجه میرسم و آن اینکه خدا باهیچ پیامبری صحبت نکرده و نخواهد کرد. تنها شیطان است که با بنده هایش صحبت می کند...

 

      و شاید وحی از طرف شیطان باشد نه خدا 

 

        هر چقدر که بیشتر  کتاب های تورات ، انجیل و قرآن را می خوانم تنها به یک نتیجه میرسم و آن اینکه خدا باهیچ پیامبری صحبت نکرده و نخواهد کرد. تنها شیطان است که با بنده هایش صحبت می کند...

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0